පුහු මිම්ම

මේක කැම්පස් එකේ දෙක වසර කාලෙ විනාඩි දෙකතුනක ඉතාම සුළු සිද්ධියක්. හැබැයි ඒ පාඩම ජීවිත කාලෙටම මතක තියෙයි.

Continue reading “පුහු මිම්ම”

පුහු මිම්ම

Why should you see a doc

Recently I encountered a little accident and thought I should keep this little note written somewhere. We, Sri Lankan are usually reluctant to go for medical advice when damage appears to be small. “Ah.. it’s nothing. It’ll heal.”, is it? We get most of our medical expenses covered by the government, and for these little things we are less likely to spend a night or two at hospital.

Continue reading “Why should you see a doc”

Why should you see a doc