පුහු මිම්ම

මේක කැම්පස් එකේ දෙක වසර කාලෙ විනාඩි දෙකතුනක ඉතාම සුළු සිද්ධියක්. හැබැයි ඒ පාඩම ජීවිත කාලෙටම මතක තියෙයි.

Continue reading “පුහු මිම්ම”

පුහු මිම්ම

Why should you see a doc

Recently I encountered a little accident and thought I should keep this little note written somewhere. We, Sri Lankan are usually reluctant to go for medical advice when damage appears to be small. “Ah.. it’s nothing. It’ll heal.”, is it? We get most of our medical expenses covered by the government, and for these little things we are less likely to spend a night or two at hospital.

Continue reading “Why should you see a doc”

Why should you see a doc

Mobitel LiveScreen මගඩිය

මෑතකදි මමයි අම්මයි දෙන්නම අළුත් මොබයිල් ෆෝන් දෙකකට මාරු වුණා. ඉතින් පරණ එකෙන් අළුත් එකට මාරු වෙද්දි අළුත් ෆෝන් එකට ගැළපෙන විධියට සිම් එකත් මාරු කරන්න වුණා. පරණ සිම් එක ඉවත් කරලා අපට Micro SIM එකකුත් Nano SIM එකකුත් තිබුණු පරණ දුරකථන අංක වලටම ලබාගන්න සිදුවුණා.

Continue reading “Mobitel LiveScreen මගඩිය”

Mobitel LiveScreen මගඩිය

[JIRA] Finding issues that contain LucidChart diagrams

One of the coolest JIRA add-ons you could find in the market is LucidChart. LucidChart is an easy-to-use diagramming software. However, once you start using it in your JIRA, it stores diagrams in it’s own way.

Continue reading “[JIRA] Finding issues that contain LucidChart diagrams”

[JIRA] Finding issues that contain LucidChart diagrams

මතකයේ ඇති සිද්ධියක්… (මිදි තිත්තයි)

රටේ දැන් දැන් සිද්ධ වෙන බරපතල සිද්ධිත් එක්කම මට එකපාරටම පරණ යමක් මතක් වුණා. 2005 අවුරුද්දෙ උසස්පෙළ නිමා කරල රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න සුදුසුකම නූලෙන් මිස් වෙලා රාජගිරියෙ රසායන විද්‍යා ආයතනයෙ උපාධිය හදාරන්න යන කාලෙ ඇහිච්ච, හිත කලකිරවන වචන කීපයක්.

Continue reading “මතකයේ ඇති සිද්ධියක්… (මිදි තිත්තයි)”

මතකයේ ඇති සිද්ධියක්… (මිදි තිත්තයි)

Road Accident

A rare mongoose hit my bike’s front wheel few minutes ago while I was riding, just near the entrance of the general cemetery. The shock felt like a severe hit, but luckily that guy survived. I turned back to see any injuries, but the engine’s scream made him run away, even though injured.

This shocked me, because, nowadays we don’t see these animals much around. When I was a kid, it was very common to see them running here and there. But today, a mongoose is a rare sight. I think they’re under extinction.

Although he has survived, I feel bad. May be the poor guy might die within a week. If things are going to happen like this again and again, I give up driving/riding. 😦

Road Accident

I’m back!

September was of course not a good time for me. After finishing my internship I was expecting to write some damn good blog articles, but fate was against me this time. 😦

Early in the last month our home router seemed to be malfunctioning. We handed it over to claim the warranties, and till then no Internet… I almost felt like a woodcutter lost his ax. Today we got it back and now everything works very well! 🙂

But, during last three weeks,

  • I missed few career opportunities. 😦 😦 😦
  • I was not able to talk to my friend overseas (to whom I help to do a telecommunication project).
  • I was not able to visit my favorite social media sites.
  • I was not able to continuously stay in touch with SBU.

And now… when reading and reading stuff that I’ve missed during past weeks,

Feel like I belong to history!

However, I’m back! 🙂

I’m back!

Blogger Custom Domain and SLTnet

I have noticed that Google blogger blogs are not accessible with SLTnet if they are configured to use custom domain. For example, http://blog.shaakunthala.com is not accessible with SLTnet at the moment.

This is not due to a misconfiguration of DNS, but a technical failure of SLTnet.

By default, http://ghs.google.com:80 should provide a ‘Not Found’ page. But with SLTnet connections, you’ll see a browser error like, ‘Unable to Connect’. This is the issue.
I have already informed SLTnet about this issue and waiting for their reply, and I’m writing this small note for bloggers, by the meantime do not mess up your DNS configuration.

Blogger Custom Domain and SLTnet