පුහු මිම්ම

මේක කැම්පස් එකේ දෙක වසර කාලෙ විනාඩි දෙකතුනක ඉතාම සුළු සිද්ධියක්. හැබැයි ඒ පාඩම ජීවිත කාලෙටම මතක තියෙයි.

Continue reading “පුහු මිම්ම”

පුහු මිම්ම

Why should you see a doc

Recently I encountered a little accident and thought I should keep this little note written somewhere. We, Sri Lankan are usually reluctant to go for medical advice when damage appears to be small. “Ah.. it’s nothing. It’ll heal.”, is it? We get most of our medical expenses covered by the government, and for these little things we are less likely to spend a night or two at hospital.

Continue reading “Why should you see a doc”

Why should you see a doc

Mobitel LiveScreen මගඩිය

මෑතකදි මමයි අම්මයි දෙන්නම අළුත් මොබයිල් ෆෝන් දෙකකට මාරු වුණා. ඉතින් පරණ එකෙන් අළුත් එකට මාරු වෙද්දි අළුත් ෆෝන් එකට ගැළපෙන විධියට සිම් එකත් මාරු කරන්න වුණා. පරණ සිම් එක ඉවත් කරලා අපට Micro SIM එකකුත් Nano SIM එකකුත් තිබුණු පරණ දුරකථන අංක වලටම ලබාගන්න සිදුවුණා.

Continue reading “Mobitel LiveScreen මගඩිය”

Mobitel LiveScreen මගඩිය

[JIRA] Finding issues that contain LucidChart diagrams

One of the coolest JIRA add-ons you could find in the market is LucidChart. LucidChart is an easy-to-use diagramming software. However, once you start using it in your JIRA, it stores diagrams in it’s own way.

Continue reading “[JIRA] Finding issues that contain LucidChart diagrams”

[JIRA] Finding issues that contain LucidChart diagrams

මතකයේ ඇති සිද්ධියක්… (මිදි තිත්තයි)

රටේ දැන් දැන් සිද්ධ වෙන බරපතල සිද්ධිත් එක්කම මට එකපාරටම පරණ යමක් මතක් වුණා. 2005 අවුරුද්දෙ උසස්පෙළ නිමා කරල රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න සුදුසුකම නූලෙන් මිස් වෙලා රාජගිරියෙ රසායන විද්‍යා ආයතනයෙ උපාධිය හදාරන්න යන කාලෙ ඇහිච්ච, හිත කලකිරවන වචන කීපයක්.

Continue reading “මතකයේ ඇති සිද්ධියක්… (මිදි තිත්තයි)”

මතකයේ ඇති සිද්ධියක්… (මිදි තිත්තයි)