ඔන්න බලපල්ලා මැරතන් එහෙනං…

මගේ ලිවිල්ල පටන් ගන්නෙ දැං…. විනාඩි 15ට එකක් නෙමෙයි දෙන්නං දහයක්….! ඒත්….. හෝව්… ඔන්න මැරතන්න රේඩියෝවේ ඉන්දරේ කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනව වගේ…..

Advertisements

One thought on “ඔන්න බලපල්ලා මැරතන් එහෙනං…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s