සිංහල බ්ලොග් මැරතන් 2010

ආයිබෝං….! බ්ලොග් මැරතනේ පට්ටා……..ං ගත්තා……. දුවපල්ලා…. දුවපල්ලා….. දුවපල්ලා…..
කෝ මේ වතුර ගහන උන්..? ලෑස්ති කරගනිල්ලා බකට්…. ඕං අපි දුවනවා……!!!! 😀

Advertisements

2 thoughts on “සිංහල බ්ලොග් මැරතන් 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s