විකිපීඩියාවට දන් දීම

මම තීරණය කළා මගේ කැමරාවෙන් ගන්න අධ්‍යාපනික වටිනාකමක් ඇති පිංතූර විකිපීඩියාවට පූජා කරන්න. කවුරුහරි යමක් ඉගෙනගනීනේ… ලෝකවාසීන්ගේ හිත සුව පිණිස… 🙂

මින් පසු මගේ කියලා මට විතරක් තියාගෙන ඉන්නෙ නෑ. 🙂

මේ මම දාපු පිංතූර ටිකක්:

 

Advertisements
විකිපීඩියාවට දන් දීම

3 thoughts on “විකිපීඩියාවට දන් දීම

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s