මගේ පළවෙනි විකිපීඩියා පිටුව

විකිපීඩියාවට දායක වෙන්නත් හිතුවා. මගේ පළවෙනි විකිපීඩියා පිටුව විධියට මම ලියන්නේ ආසියා-පැසිෆික් ටෙලිසෙන්ටර් ජාලය ගැන. ඒක ආරම්භ කළේ 2008 නොවැම්බරයේ. මේ තියෙන්නෙ මම ලියාගෙන යන ලිපිය… http://en.wikipedia.org/wiki/User:Shaakunthala/Asia-Pacific_Telecentre_Network

තවම අසම්පූර්ණ ලිපියක් (draft) නිසා මගේ පරිශීලක ඉඩ කොටසේ තමයි තියෙන්නෙ.

Advertisements
මගේ පළවෙනි විකිපීඩියා පිටුව

2 thoughts on “මගේ පළවෙනි විකිපීඩියා පිටුව

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s