පොඩි අයිඩියාවක්෴

මට ඩිංගක් නිදිමතයි…. කස්ටිය මට පොඩි උදව්වක් කරනවද?

විනාඩි 15න් 15ට es45kozopa@post.wordpress.com එකට ඊමේලක් ගානේ එවන්න… මට මැරතන් දුවන්න උදව් කරන්න.
posts by email දාලා තියෙන්නේ… 😛

Advertisements

3 thoughts on “පොඩි අයිඩියාවක්෴

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s