පොඩ්ඩකට අවුට්෴

පැයකිං දෙකකිං එන්නං….

සඟරාවකට ලිපියක් ලියන්න තියෙනවා…. අද කොහොම හරි ඒක ඉවර කරල දෙන්න ඕනේ…

Advertisements

2 thoughts on “පොඩ්ඩකට අවුට්෴

  1. කොහෙද බන් යන්නේ අනික් උන් උඹව පහු කරන් යයි ඕන් දැන්. මෙන්න මගෙන් වතුර පාරක්

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s