දැං මොනව ගැනද මං ලියන්නේ….?

විකිපීඩියා ගැන ද? නැත්තං මේ දවස් වල මගෙ වැඩ ගැනද? එහෙමත් නැත්තං අද වෙච්ච කලබලය ගැන ද? :S

Advertisements

2 thoughts on “දැං මොනව ගැනද මං ලියන්නේ….?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s