සුපර්මෑන්

කාලෙකට පස්සෙ කියවන්න ලැබුණු හොඳ කතාවක්.

http://www.thelastrow.net/?p=186

මමත් කමෙන්ට් එකක් දැම්ම. හික් 😀

http://www.thelastrow.net/?p=186&cpage=1#comment-106

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s