දන්වා සිටින වග නම්෴

ඉදිරි දින කිහිපයේ යෙදී තිබෙන “එක්සැමිනේෂන්” නැමැති භයානක අපලයට මුහුණදීමට මටද සිදු ව ඇති බැවින්, අද දින සිට එළඹෙන අගෝස්තු 3 වැනි දා දක්වා කාල සීමාව තුළ දී බ්ලොග්කරණය හා අන්තර්ජාලයේ නටන වෙනත් සියළු නාඩගම් වලින් වැළකී සිටින්නට සිදු ව ඇති බව කණගාටුවෙන් යුතුව දන්වා සිටිමි

😦 😦 😦

දන්වා සිටින වග නම්෴

2 thoughts on “දන්වා සිටින වග නම්෴

  1. කණගාටුයි ඒ ගැන, නමුදු ඔබතුමාට එම වසංගතයට මුහුණ දෙන්නට ප්‍රතිශක්තිය ලැබේවායි පතමි!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s