නැවතත් කොළඹට

අවුරුදු නිවාඩුව ඉවරයි. අධ්‍යාපන කටයුතු තකා මම ආයෙම කොඹළ ආවා. 😀
ගෙදර රස කෑම කාල මහත් වෙලා මං..
ආයෙම කොළඹ කඩවල් වල පිළුණු කෑම කාල කෙට්ටු වෙන්නයි යන්නේ…

මොනා කරන්නද? දුක තමා මේ අවුරුදු තුනට…. 😦

Advertisements
නැවතත් කොළඹට

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s